Tính hữu dụng và việc sử dụng các acid amin trên heo tăng trưởng

GIỚI THIỆU

Một số lượng lớn nghiên cứu được hứa hẹn phát triển các kỹ thuật nhanh chóng để xác định tính hữu dụng của các acid amin. Tuy nhiên, ít có tiến bộ được thực hiện trong những năm gần đây. Điều này phản ánh một phần khó khăn của lĩnh vực này, sự giảm dần trong hoạt động nghiên cứu và tập trung chú ý vào lĩnh vực sinh lý tiêu hóa hơn việc sử dụng các acid amin. Kết quả là sự phát triển một phương pháp nhanh chóng để dự đoán tính hữu dụng của acid amin vẫn khó đạt được hơn bao giờ hết.

Bài báo này tập trung đánh giá tính hữu dụng với các thí nghiệm tăng trưởng, và mối quan hệ giữa tiêu hóa hồi tràng và tính hữu dụng của các acid amin. Tiềm năng của những kỹ thuật mới để đánh giá tính hữu dụng được kiểm tra.

Chi tiết

Tính hữu dụng và việc sử dụng các acid amin trên heo tăng trưởng

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn